+48 727 525 595 kontakt@masaz-ruczaj.pl

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies reguluje kwestie związane z ochroną danych osobowych i plików cookies, stanowiąc załącznik do Regulaminu portalu https://www.masaz-ruczaj.pl. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu, Administrator będzie zbierał Dane osobowe Użytkowników w zakresie jaki jest konieczny do świadczenia usług przez Administratora a także w zakresie uregulowanym w niniejszej Polityce dotyczącym aktywności Użytkowników na Portalu. Dane osobowe uzyskane w trakcie korzystania z Portalu będą przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim RODO.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi zasadami przetwarzania Państwa Danych osobowych, prosimy o lekturę niniejszej Polityki, a w razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji!

II. Definicje

 1. Administrator – Monika Szwiec-Zajchowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EthiCare Monika Szwiec-Zajchowska, adres: ul. Konopczyńskiego 3/4, 30-383 Kraków, NIP: 6351742888, REGON: 527996023, e-mail: kontakt@masaz-ruczaj.pl, tel: 727 525 595, wpisaną do CEIDG,
 1. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej’
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Polityka – niniejsza polityka prywatności;
 4. Portal – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.masaz-ruczaj.pl;
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Portal lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

III. Cele i zasady przetwarzania Danych osobowych na Portalu

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora:

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych na Portalu. Podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. B RODO, czyli niezbędność do wykonania umowy.
b) w celu dokonania rezerwacji i realizacji złożonego zamówienia – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
c) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
d) w celach analitycznych i statystycznych – co uwzględnia działalność analityczną i statystyczną mającą na celu optymalizowanie działalności Portalu oraz profilowanie preferencji i zachowań Użytkowników, co służy usprawnieniu działania Portalu. Podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
e) w celach technicznych, administracyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania systemem informatycznym, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
f) dla celów kontaktu z Użytkownikiem, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania lub rozwiązanie przedstawionej sprawy. Podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.
g) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw; Umieszczenie przez Użytkownika na Portalu Danych osobowych innych osób (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może mieć miejsce jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób po uzyskaniu ich odpowiedniej zgody. Dane te są przetwarzane w celach określonych powyżej.

IV. Dane wrażliwe

 1. W przypadkach, gdy będzie to uzasadnione i konieczne zakresem i rodzajem usługi wykonywanej przez Administratora, będzie on przetwarzał dane szczególnej kategorii tj. tzw. „dane wrażliwe”. Takimi danymi są np. dane o stanie zdrowia i zaleceniach lekarskich.
 2. Administrator zapewnia, że podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony takich danych wrażliwych zgodnie z wymogami prawnymi. Z zastrzeżeniem zgody, Administrator gromadzi i przetwarza dane dotyczące zdrowia wyłącznie w celu realizacji stosunku umownego i zamówienia produktu, świadczenia usług obsługi klienta, przestrzegania zobowiązań prawnych, obrony, ustalania i wykonywania roszczeń prawnych oraz marketingu dostosowanego do potrzeb.

V. Działania marketingowe

 1. Administrator może dokonywać przetwarzania Danych osobowych Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na wyświetlaniu treści marketingowych, które mogą być dostosowane do jego preferencji i zainteresowań.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administratora, aby dostarczać Użytkownikowi treści marketingowe za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub telefonicznie. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę. Zgoda taka może być wycofana przez Użytkownika w dowolnym momencie.

VI. Okres przetwarzania Danych osobowych

 1. Dane przetwarzane w celu Wykonywania usług, będziemy przetwarzać do czasu ustania świadczenia tychże usług, ale przetwarzanie nie ustanie wcześniej, niż przed upływem okresu przedawnienia roszczeń związanych z wykonywaną umową lub do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z realizowanymi umowami.
 2. Dane przetwarzane w celu marketingowym będziemy przetwarzać przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych. W odniesieniu do wiadomości marketingowych przekazywanych na adres e-mail lub telefon komórkowy, przetwarzanie w ww. celu ustanie z chwilą cofnięcia zgody na jego wysyłanie.
 3. Dane przetwarzane w celu Kontaktowym będą przetwarzane przez czas udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub rozwiązanie zgłoszonej sprawy. W niektórych wypadkach, czas ten może ulec przedłużeniu do czasu przedawnienia roszczeń związanych z załatwianą sprawą lub zapytaniem.

VII. Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do:
  a) dostępu do danych;
  b) ich poprawiania;
  c) żądania ich usunięcia;
  d) ograniczenia przetwarzania;
  e) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych osobowych;
 2. Przetwarzanie danych w zakresie realizacji umowy z Administratorem (świadczenie usług dotyczących np. masażu) jest konieczne do jej wykonania i jest warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wykonania umowy.
 3. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim Dane osobowe są przetwarzane na podstawie jego zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody należy przesłać wiadomość pod adres: kontakt@masaz-ruczaj.pl.
 4. W sytuacji, w której Użytkownik uważa, że Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Prawo do sprzeciwu przetwarzania danych Użytkownik może zgłosić w dwóch wypadkach:
  a) gdy Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego – takiego sprzeciwu nie ma obowiązku uzasadniać;
  b) na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją;

VIII. Odbiorcy Danych osobowych

 1. W związku z realizacją usług Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych), podmioty pośredniczące w wykonywaniu usług marketingowych.
 2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Dane Użytkowników będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy z ich pełnym poszanowaniem i zapewnieniem wymaganych prawem standardów bezpieczeństwa.

IX. Pliki cookies

 1. Wykorzystujemy pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  a) Technicznym w celu zapewnienia dostępu do produktów oraz usług oferowanych na stronie oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa strony, przeciwdziałaniu oszustwom podczas płatności oraz kradzieżom tożsamości. Pliki te są niezbędne dla prawidłowego i sprawnego działania strony i nie mogą zostać dezaktywowane – tzw. cookies „niezbędne”;
  b) Marketingowym, polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Serwisie, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie podstrony Serwisu odwiedzał, dopasowywaniu treści Serwisu do zainteresowań i potrzeb Użytkownika, w tym poprzez generowanie spersonalizowanych treści (z uwzględnieniem reklam) – tzw. cookies „marketingowe”;
  c) Analitycznym i statystycznym, umożliwiają nam opracowanie statystyk dotyczących liczby użytkowników odwiedzających naszą stronę oraz ich zwyczajów w celu poprawy jej funkcjonowania – tzw. cookies „statystyczne”;
  d) Rozpoznaniu Twoich preferencji – służą do właściwego rekomendowania produktów, usług i treści, które najlepiej odpowiadają Twoim preferencjom, a także dostarczanie Ci określonych ofert promocyjnych i wyglądu poszczególnych części strony. Gdy zaakceptujesz te cookies, poprawisz swój komfort korzystania ze strony – tzw. cookies „preferencje”.
 2. Możesz skonfigurować przeglądarkę internetową w sposób, który uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym.
 3. Możesz usunąć pliki cookies poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzystasz. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;
  b) Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html;
  c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
  d) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL;
 4. Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Portalu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

X. Dane kontaktowe

 1. Dane kontaktowe Administratora: e-mail: kontakt@masaz-ruczaj.pl, adres korespondencyjny: EthiCare Monika Szwiec-Zajchowska, ul. Konopczyńskiego 3/4, 30-383 Kraków.